Sklep internetowy echogroup.pl działający pod adresem http://www. echogroup.pl jest platformą prowadzoną przez:

ECHOGROUP S.C. Katarzyna Kierat – Benduch, Barbara Kierat

ul. Bór 66J

42-200 Częstochowa

NIP 5732883183

Tel: +48 607 256 545

Obsługa klienta: biuro@ echogroup.pl

Słowniczek

Sklep Internetowy echogroup.pl – sklep działający pod adresem adresem http://www. echogroup.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy echogroup.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep Internetowy echogroup.pl, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego echogroup.pl o promocjach i konkursach.

Koszyk – element Sklepu Internetowego echogroup.pl, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

Konsument - osoba fizyczną dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ I  Zamówienia

Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu realizacji zamówienia. 

Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym echogroup.pl

W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

- zamawiany towar, przy czym maksymalna ilość identycznych produktów znajdujących się w jednym zamówieniu nie może przekroczyć (dziesięć) 10 sztuk;

- adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;

- sposób dostawy;

- sposób płatności;

Zaprezentowane towary na stronie internetowej Sklepu nie są jednoznaczne z dostępnością towaru. W przypadku niedostępności Towarów lub ich części, objętych Zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

§ II Potwierdzenie/przyjęcie do realizacji

Po złożeniu zamówienia na stronie echogroup.pl otrzymacie Państwo e-mail ze szczegółowym potwierdzeniem. Oznacza to że zamówienie zostało poprawnie wprowadzone i przyjęte do realizacji.

§ III Odstąpienie od umowy i wymiana produktu

Kupujący, będący Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, przy czym termin ten rozpoczyna swój bieg od daty objęcia produktu w posiadanie. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez jego upływem. 

Wzór odstąpienia od umowy jest dostępny pod linkiem (PDF/DOCX) Skorzystanie przez Konsumenta z tego wzoru nie jest obowiązkowe. 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

Konsument, który odstąpił od umowy, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego oświadczenia, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać osobie, która została przez Sprzedawcę upoważniona do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt.  

Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od Sprzedawcy do Konsumenta ( nie dotyczy to dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy dostępny przy danej transakcji). Sprzedawca ma możliwość wstrzymania się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania produktu od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca realizuje zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego uprzednio użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sprzedawcy. 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy; 

3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;

 4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;

5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

10. Umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

11. Umowy zawartej na aukcji publicznej;

12.  Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

Kupujący może wymienić produkt na inny rozmiar w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki(towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, musi być zapakowany w oryginalnym opakowaniu z dowodem zakupu). Do przesyłki należy dołączyć informację na jaki rozmiar Sprzedawca na produkt wymienić. Koszty wymiany produktu ponosi Kupujący. 

§ IV  Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad. 

Sprzedawca przez okres 2 lat ponosi względem kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

W przypadku wadliwości produktu Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może zostać złożona w szczególności:

- pisemnie, na adres ECHOGROUP S.C. Katarzyna Kierat – Benduch, Barbara Kierat ul. Bór 66J,  42-200 Częstochowa;

- mailowo, na adres e-mail biuro@echogroup.pl

W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy skorzystanie z protokołu reklamacji dostępnego pod linkiem (PDF/DOCX) Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na skuteczność reklamacji. 

 Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres ECHOGROUP S.C. Katarzyna Kierat – Benduch, Barbara Kierat ul. Bór 66J, 42-200 Częstochowa. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Jeżeli produkt ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty poniesione przez Kupującego w związku z reklamacją.

W przypadku uwzględnienia reklamacji, w wyniku której Sprzedawca naprawi lub wymieni produkt, odesłanie produktu Kupującemu nastąpi na koszt Sprzedawcy. 

§ V  Newsletter Sklepu Internetowego echogroup.pl

Klient ma możliwość odbierania Newslettera Sklepu Internetowego echogroup.pl

Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie.  

Szczegółowe informacje oraz postanowienia dotyczące Newslettera umieszczone są w zakładce „Polityka prywatności”, dostępnej pod adresem Polityka prywatności

§ VI Dane osobowe

Rejestrując się w Sklepie Internetowym echogroup.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym echogroup.pl. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek może warunkować zawarcie umowy. 

Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych klientów pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego echogroup.pl. 

Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów, w tym ich uprawnienia z tym związane oraz obowiązki Administratora, są zawarte w zakładce „Polityka Prywatności”, dostępnej pod adresem Polityka prywatności

§ VII Dostawy

Dostawy odbywają się na terytorium całego kraju, a realizacja zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. W każdym innym przypadku przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem celem uzgodnienia terminu lub sposobu dostawy. Wszystkie dostawy są dokonywane za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub Poczty Polskiej.

§ VIII Ceny towarów

Ceny na stronie Sklepu Internetowego echogroup.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie:

- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

- nie obejmują kosztów przesyłki;

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego echogroup.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta;

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www. echogroup.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności;

Sklep Internetowy echogroup.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

Promocje w Sklepie internetowym echogroup.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.

Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym echogroup.pl obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia indywidualnie przez Klienta towaru za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: http://www.echogroup.pl

§ IX Modyfikacja zamówienia

Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.

Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta echogroup.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@ echogroup.pl

Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

§ X Płatności

Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto:

Przelewy w PLN:

BANK ING  Numer konta:

09 1050 1142 1000 0092 4239 9344

IBAN

PL  09 1050 1142 1000 0092 4239 9344

Kod BIC SWIFT

INGBPLPW

Przelewy w EURO:

BANK ING  Numer konta:

64 1050 1142 1000 0092 4240 0100

IBAN

PL  64 1050 1142 1000 0092 4240 0100

Kod BIC SWIFT

INGBPL

§ XI Czas realizacji zamówień

Przy większości towarów Sklep Internetowy echogroup.pl podaje czas wysłania (w dniach roboczych) zamówienia. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

§ XII Produkty

Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy. Produkty posiadają dwu letnią gwarancję producenta. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

§ XIII Pozasądowe rozwiązywanie sporów oraz Sąd właściwy

 Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.

W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsumenci mogą skorzystać internetowej platformy rozwiązywania drogą elektroniczną sporów między konsumentami oraz przedsiębiorcami ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsumenci mogą również:

- skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego, składając do tego organu wniosek(więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.spsk.wiih.org.pl/)

- skierować sprawę do mediacji w wojewódzkich Inspektoratach Informacji Handlowej 

- uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej pod  801 440 220 

- skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, działających w każdym powiecie oraz mieście na prawach powiatu.

§ XIV Postanowienia końcowe

Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego echogroup.pl zawierane są w języku polskim. 

Sklep Internetowy echogroup.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez    administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym echogroup.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym echogroup.pl.

Sklep Internetowy echogroup.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.