Echogroup.pl, którego właścicielem ECHOGROUP S.C. Katarzyna Kierat – Benduch, Barbara Kierat

ul. Bór 66J, 42-200 Częstochowa, NIP 573288318, dokłada należytej staranności w celu ochrony prywatności Użytkowników i osób korzystających z jego usług. Niniejszy dokument, zwany Polityką Prywatności opisuje zasady i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie Echogroup.pl (dalej zwanym również Serwisem).  

1. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, poszczególne, niżej opisane pojęcia oznaczają:

Organizator - ECHOGROUP S.C. Katarzyna Kierat – Benduch, Barbara Kierat

ul. Bór 66J, 42-200 Częstochowa.

Użytkownik – klient serwisu, posiadający aktywne konto Użytkownika, a także osoba odwiedzająca serwis. 

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Echogroup.pl 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W niniejszym dokumencie znalazły się także nazwy i opisy, które zostały szczegółowo opisane w Regulaminie i które na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności zachowują nadane Regulaminem znaczenie, o ile niniejsza Polityka Prywatności nie stanowi inaczej.

2. Administrator Danych Osobowych

Organizator pozostaje Administratorem Danych Osobowych, udostępnianych przez Użytkowników w ramach serwisu. W celu kontaktu z Organizatorem, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, Użytkownik może skorzystać z następujących form kontaktu:

- telefonicznie pod numerem +48 607 256 545, a także za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@echogroup.pl, oraz poprzez korespondencję tradycyjną, przesłaną na adres siedziby Organizatora.

3. Rodzaj i podstawy przetwarzania danych 

Założenie konta Użytkownika - w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym do serwisu. Obejmują one imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, kraj, numer NIP w przypadku firm. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi niewymagające założenia konta Użytkownika – w tym celu, w związku z korzystaniem z serwisu przez osoby nie posiadające aktywnego konta Użytkownika,  przetwarzamy dane osobowe dotyczącej ich aktywności w serwisie, co obejmuje dane dotyczące oglądanych ofert, dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki, lokalizacji oraz ID. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta Użytkownika i zapewnienia dostępu do serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkowników posiadających aktywne konto Użytkownika, przetwarzania danych osobowych ma miejsce w celu świadczenia usług wymagających założenia konta Użytkownika i korzystania z jego pełnej funkcjonalności, takich jak przeglądanie ofert, dokonywanie wyboru ofert, dokonywanie nabycia produktów oferowanych w ramach serwisu, otrzymywanie powiadomień na podany adres e-mail. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w koncie Użytkownika, na etapie jego zakładania, a także numer rachunku bankowego Użytkownika oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika w serwisie, to znaczy: dane dotyczące oglądanych ofert, dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki, lokalizacji oraz ID. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta Użytkownika a także niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta – dane te będą oznaczane jako konieczne, zaś konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości świadczenia przez Organizatora określonych usług. W pozostałym zakresie podanie innych danych jest całkowicie dobrowolne, zaś Użytkownikowi przysługuje w tym zakresie prawo wyboru. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Cele statystyczne – w tym celu Organizator może przetwarzać dane osobowe dotyczące aktywności w serwisie, obejmujące rodzaj odwiedzanych stron serwisu, czas spędzany na poszczególnych stronach, dane dotyczące historii wyszukiwania, lokalizacji, adresu IP, dane dotyczące systemu operacyjnego i wykorzystywanej przeglądarki. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i związana z nim konieczność stałego monitowania funkcjonalności i poprawności działania usług i ich rozwoju. 

Kontakt i odpowiedzi na pytania – Organizator może przetwarzać niektóre dane osobowe, w tym obejmujące adres e-mail, jak również te podane w profilu Użytkownika oraz dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z usług Organizatora, o ile dotyczy ich zapytanie skierowane przez Użytkownika. Organizator może również przetwarzać dane Użytkownika w celu ustalenia poziomu jego satysfakcji z usług oferowanych w serwisie. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i związana z nim konieczność stałego monitowania funkcjonalności i poprawności działania usług i ich rozwoju oraz dokonywanie oceny satysfakcji z usług świadczonych przez Organizatora. 

Marketing – na cele marketingowe Organizator może przetwarzać dane podane przez Użytkownika w koncie Użytkownika, w celu informowania Użytkowników o promocjach i okazjach dostępnych w ramach serwisu. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Dokonano przy tym oceny podstawowych praw i wolności Użytkowników w stosunku do interesu Organizatora w zakresie przetwarzania danych w tym celu, przyjmując, iż jego realizacja nie narusza praw i wolności Użytkowników, a jedynie może przyczynić się do skorzystania przez Użytkowników z korzystniejszej formy usług Organizatora. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika na cele marketingowe może być także zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli wyraził taką zgodę za pośrednictwem serwisu. 

4. Kategorie odbiorców danych osobowych i czas przechowywania danych

Organizator może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom:

- usługodawcy, którzy zapewniają możliwość funkcjonowania serwisu, tj. podmioty świadczące usługi hostingowe, z którymi Organizator zawarł stosowne umowy, gwarantujące zabezpieczenie przekazywanych danych osobowych w stopniu spełniającym wymogi obowiązujących przepisów, a także wysokie standardy w zakresie ochrony danych osobowych, przyjęte przez Organizatora w bieżącej działalności;

- podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi remarketingowe oraz usługi statystyczne, stosujące zabezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych w stopniu spełniającym wymogi obowiązujących przepisów, a także wysokie standardy w zakresie ochrony danych osobowych, przyjęte przez Organizatora w bieżącej działalności;

- uprawnione organy państwowe, a także podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi prawne i rozliczeniowe.

Organizator przechowuje dane osobowe przez okres posiadania przez Użytkownika aktywnego konta Użytkownika w serwisie, w związku z usługami świadczonymi w ramach tegoż konta.  Po usunięciu konta Użytkownika, Organizator przechowywać będzie dane w niezbędnym zakresie, przez okres wymagany przepisami prawa, np. związanymi z rachunkowością i rozliczeniami podatkowymi, a także związany z ewentualnymi roszczeniami pozostającymi w związku przyczynowo – skutkowym z usługami świadczonymi przez Organizatora. 

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych, odwiedzających serwis przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. 

5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

a) Prawo do cofnięcia zgody – każdy, kogo dane są przetwarzane przez Organizatora ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w serwisie na jakimkolwiek etapie korzystania z tegoż serwisu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, do których zgodnie z prawem taka zgoda byłaby wymagana;  

b) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych - każdy, kogo dane są przetwarzane przez Organizatora ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Organizator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych osoby, która sprzeciw wyraziła, Organizator usunie dane osobowe, wobec których wykorzystania został wniesiony sprzeciw. Podstawę stanowi art. 21 RODO. 

c) Prawo do bycia zapomnianym - każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika. Prawo żądania usunięcia danych osobowych przysługuje w sytuacji, gdy:

Użytkownik wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o przedmiotową  zgodę;

dane osobowe Użytkownika stały się zbędne dla celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;

dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

dane muszą zostać usunięte w celu realizacji obowiązku prawnego przewidzianego prawem UE lub prawem polskim. 

Organizator, mimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, jest uprawniony do zachowania pewnych danych osobowych, niezbędnych dla celów związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a także dla celów wywiązania się z prawnych obowiązków przetwarzania, wynikającego z prawa UE lub prawa krajowego – podstawę stanowi art. 17 RODO.

d) Prawo dostępu do danych – każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, ich odbiorcach, okresie przechowywania danych, względnie kryteriach jego ustalenia, prawach do wniesienia skargi, prawach przewidzianych przez RODO, o profilowaniu, o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przetwarzaniem danych, a także prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Podstawę stanowi art. 15 RODO. 

e) Prawo do sprostowania danych – każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do ich sprostowania i uzupełnienia. Można dokonać tego samodzielnie, z poziomu konta Użytkownika, a także poprzez kontakt z Organizatorem.

f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, w następujących przypadkach:

gdy wątpliwa jest prawidłowość podanych danych osobowych – Organizator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na okres 7 dni;

gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądano ograniczenia ich wykorzystania

gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne w stosunku do podstaw sprzeciwu Użytkownika. Podstawę stanowi art. 18 RODO

g) Prawo do przenoszenia danych – każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do otrzymania od Organizatora swoich danych, które zostały udostępnione Organizatorowi, a następnie przenieść je do innego, wybranego Administratora Danych Osobowych. Użytkownik ma także prawo żądać, aby dane zostały przeniesione przez Organizatora bezpośrednio, o ile jest to technicznie możliwe. 

6. Skargi i wnioski

Każdy, kogo dane przetwarzane są przez Organizatora może zwrócić się w związku z tym z zapytaniem w zakresie ich przetwarzania i przysługujących Użytkownikowi uprawnień. Może także wnosić do Organizatora skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdy, kogo dane są przetwarzane, w razie naruszenia jego praw, może wnieść skargę do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Zmiany Polityki Prywatności oraz relacja z Regulaminem

O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach w Polityce Prywatności, Użytkownicy zostaną poinformowani przez Organizatora poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w serwisie, w widocznym miejscu, a w przypadku istotnych także za pośrednictwem wiadomości e-mail. Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem, który pozostaje dopełnieniem Regulaminu i w razie sprzeczności z Regulaminem co do kwestii związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem, Polityka Prywatności będzie miała każdorazowo pierwszeństwo. 

Polityka cookies

Operatorem serwisu echogroup.pl, a zarazem właścicielem tegoż serwisu i podmiotem zamieszczającym w urządzeniu osoby odwiedzającej witrynę pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ECHOGROUP S.C. Katarzyna Kierat – Benduch, Barbara Kierat ul. Bór 66J, 42-200 Częstochowa NIP 5732883183.

Czym są pliki cookies i jakie informacje zawierają?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu osoby odwiedzającej witrynę internetową. Ułatwiają one rozpoznanie indywidualnych preferencji użytkownika związanych z funkcjonalnością urządzenia i wyświetlają stronę dopasowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika witryny. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.

Informacje jakie przechowywane są za pomocą tzw. ciasteczek to zazwyczaj:

nazwa witryny internetowej

okres życia ciasteczka, czyli czas przechowywania go w urządzeniu Użytkownika

przypadkowo wygenerowany numer identyfikacji przeglądarki, która wykorzystywana jest do przeglądania strony internetowej

Cele wykorzystania plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

dostosowania zawartości Strony www do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych;

utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu do witryny), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła; 

marketingowych – serwis Operatora może wykorzystywać pliki cookies do wyświetlania Użytkownikowi reklam dopasowanych do jego preferencji w ramach serwisu echogroup.pl jak i poza nim.

Rodzaj plików cookies

Operator informuje, że w ramach serwisu echogroup.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies, w zależności od czasu ich przechowywania:

Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ponadto, w ramach serwisu echogroup.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies, wyróżniane ze względu na ich funkcje:

Pliki cookies, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa serwisu;

Pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu;

Pliki cookies, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

Pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies i inne technologie pochodzące od podmiotów trzecich

Odwiedzając serwis echogroup.pl Użytkownik wyraża zgodę na to, że w trakcie korzystania przez  Użytkownika z serwisu, wykorzystywane mogą być również pliki cookies, web beacon bądź inne podobne technologie pochodzące od podmiotów trzecich, w szczególności od firm takich jak Google Inc., Facebook Inc. Informacje dotyczące takich plików cookies można uzyskać na stronach internetowych tych podmiotów.

Ustawienia plików cookies i ich usuwanie 

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. 

Ustawienia plików cookies są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej, a szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach danej przeglądarki internetowej, w tym najpopularniejszych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera. Tam też dostępne są informacje dotyczące możliwości całkowitego wyłączenia przyjmowania plików cookies lub ograniczenia ich stosowania. 

Ograniczenie stosowania plików cookies lub ich całkowite wyłączenie mogą wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie, czy też uniemożliwić korzystanie z części serwisu lub też uniemożliwić wyświetlanie się części informacji przeznaczonych dla Użytkownika

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików cookies, w treści, w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę. Ponadto Użytkownik jest uprawniony do żądania usunięcia takich danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.